KVR_header_ny_II.jpg

DvaergagvombPerNIMGP2414.jpg

Dvärgag återfunnen vid Vombsjön! Visste du att Vombsjön hyser flera rödlistade arter? En av dessa är dvärgag, Cyperus fuscus, som man länge trott varit försvunnen ur den svenska floran. 2013 hittades den vid Vombsjöns stränder och har noterats flera gånger sedan dess. Foto: Per Nyström

Fokus Vombsjön

Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som pågår i projektet? Skicka då ett mail till fokusvombsjon@kavlingean.se så får du ett mail när ny information har lagts ut på denna sida.

Temadag och informationsmöte 2019

Under hösten 2019 kommer Fokus Vombjsön att bjuda in till temadag och informationsmöte om det pågående arbetet inom projektet. Tema för temadagen är ännu inte fastställt. Inbjudan till temadag och informationsmöte kommer att läggas ut på hemsidan samt skickas ut via e-post/post. För frågor kontakta projektledare Linda Parkefelt, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tack alla ni som deltog och kom med förslag vid informationsmötet i november!

I november 2018 anordnades två välbesökta informationsmöten om arbetet med Vombsjön. En sammanställning från mötet håller på att tas fram som kommer att publiceras på hemsidan, tillsammans med svar på de frågor och synpunkter som inkom i förslagslådan under mötet.

Vad händer just nu?

 • Aktivitet 1, Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön, har påbörjats under hösten 2018 och planeras att slutföras 2019.
 • Aktivitet 3, Miljöövervakning, har påbörjats under 2018 då en kartläggning och sammanställning av befintlig miljöövervakning för Vombsjön har genomförts. Mer information om denna studie inklusive resultat kommer att publiceras här på hemsidan efter årsskiftet. Studien kommer att utgöra underlag för projektets fortsatta arbete under 2019.

Skaermklipp2.PNG

Syfte och mål

Tre mål har satts upp för projektet:

 • Att nå kvalitetskraven enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
 • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
 • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden.

Mer information om hur projektet är organiserat finns här: Projektbeskrivning

Arbetsområden

För arbetet inom Fokus Vombsjön har en arbetsplan indelad i olika aktiviteter tagits fram. Arbetsplanen med dess aktiviteter kan justeras under projektets gång.

De aktiviteter som tagits fram och är aktuella nu är följande:

 1. Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
 2. Status Vombsjön
 3. Miljöövervakning
 4. Fiskförvaltning
 5. Intern fosforbelastning
 6. Extern fosforbelastning
 7. Kommunikationsarbete

Arbetsgrupp

Projektets arbetsgrupp består av representanter från:

 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • Sjöbo kommun
 • LRF
 • Markägare
 • Yrkesfisket
 • Sportfisket
 • Sydvatten
 • Kävlingeåns vattenråd
 • Länsstyrelsen (adjungerad)

IMG_5561.JPG

Information om Vombsjön

Faktasammanställning om Vombsjön, Ekologgruppen 2017, på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd

Vombsjön - Redovisning från sjödatabasen, Länsstyrelsen i Skåne 2012

Temadag om Vombsjön - Sammanställning

Information om Vattendialog Torpsbäcken

Informationsbroschyr Vattendialog Torpsbäcken

Övrigt med koppling till Vombsjön

Examensarbeten:

Sahra Rodin Holst & Olivia Svensson. 2016. Advective transport times in the river basin of lake Vombsjön. MSc Thesis, Engineering Geology, Faculty of Engineering, Lund University.

Kontaktuppgifter:

Linda Parkefelt, forskningsledare Sydvatten AB, projektledare Fokus Vombsjön: Linda.Parkefelt@sydvatten.se

Anna Olsson, samordnare Kävlingeåns vattenråd, sekreterare Fokus Vombsjön: Anna.Olsson2@lund.se

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png