KVR_header_ny_II.jpg

Allmänt om Kävlingeån

Kävlingeåns avrinningsområde ligger centralt beläget i södra Skåne och upptar en yta av totalt 1200 km2. Större sjöar är Vombsjön, Krankesjön, Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. Större biflöden är Bråån i norr, Klingavälsån i söder och Björkaån i öster. Den senare byter namn uppströms och övergår i Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån och Sniberupsbäcken. Kävlingeåns nedre lopp, mellan Löddeköpinge och havet, kallas Lödde å.

 

Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Intensivt odlade delar finner man utmed huvudfåran mellan Vombsjön och havet, utmed Bråån i norr samt runt Vollsjöån i öster. Mer extensivt brukade marker och skog finns framförallt i områdets södra del, vid Romeleåsens nordsluttning och i sjölandskapet mellan Ellestadssjön och Krankesjön. Även avrinningsområdets nordöstra delar, som ansluter till Linderödsåsen, är präglat av skog och betesmark.

 

Avrinningsområdet har cirka 67 000 invånare, av vilka 75 % bor i områdets tätorter. Större tätorter är Eslöv, Kävlinge, Sjöbo, Södra Sandby och Veberöd.

Klicka på bilden för större karta.

Kävlingeån i korthet

Arealer
Kävlingeåns avrinningsområde 1204 km²
Åkermark 78 %
Skog 16%
Tätorter 0,6%
Övrig mark 3,6%
Sjöyta 2%
Befolkning
Totalt 67 000
därav i tätort 50 250
Klimat, hydrologi
Årsmedeltemperatur (1961-1990), Lund 7,9 °C
Årsmedelnederbörd (1961-1990), Lund 666 mm
Årsmedelavrinning 8-12 l/s km²
Medelvattenföring (1976-1990) 11,3 m³/s
Näringsämneskoncentrationer
Huvudfåran Högsmölla, medelhalter 1988-2010
Kväve 3,6 mg/l
Fosfor 0,06 mg/l
Ämnestransporter
Huvudfåran ,medeltransport, 1988-2010
Kväve 1900 ton/år
Fosfor 29 ton/år
Arealförluster
Huvudfåran medelvärde 2009-2011
Kväve 11 kg/ha år
Fosfor 0,16 kg/ha år

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png