Kävlingeåprojektet

Kävlingeåprojektet startade 1995 på initiativ av de nio kommunerna i Kävlingeåns avrinningsområde. Projektet var ett åtgärdsprogram med syfte att minska miljöproblemen i vattendragen och sjöarna inom avrinningsområdet. Syftet med åtgärderna var även att minska transporten av näring till havet och att vara till gagn för den vilda floran, djurlivet och människorna i jordbrukslandskapet.När projektet avslutades vid årsskiftet 2011/2012 hade ca 360 hektar dammar och våtmarker skapats. Detta gör Kävlingeåprojektet till ett av de mest långsiktiga och omfattande våtmarksprojekten i Sverige.Arbetet har drivits med utgångspunkt från de förutsättningar som finns inom avrinningsområdet. Detta innebär bland annat att alla de nio kommuner som ingår i området också har tagit del i projektet på politiker- och tjänstemannanivå. Därutöver har det varit naturligt att olika intressen och kompetenser varit knutna till organisationen. Hit hör representanter för markägare, jordbruket, den samordnade vattenkontrollen, den ideella natur- och fiskevården, dikningsföretagen och fackkunskap från regionens universitet.Till grund för Kävlingeåprojektet låg det samarbetsavtal som träffades mellan kommunerna 1995. Det första avtalet var tolvårigt, men förlängdes genom ytterligare etapper, etapp III och etapp IV, att gälla fram t o m 2011. I avtalen har reglerats hur mycket pengar de olika kommunerna ska skjuta till årligen, vilka åtgärder som ska utföras och riktlinjer för var åtgärderna ska genomföras inom avrinningsområdet.Goda kontakter mellan markägare och projektföreträdare har varit avgörande för att åtgärder kunnat genomföras på ett effektivt sätt. Markägarna har haft en central roll i projektet eftersom alla åtgärder som genomförts bygger på frivillig medverkan från markägarna.Med sin lokala förankring och organisation är Kävlingeåprojektet ett gott exempel på hur ett åtgärdsprogram kan genomföras som ett mellan kommunalt samarbete inom ett avrinningsområde helt i linje med EU:s vattendirektiv.

Mer information om Kävlingeåprojektet hittar du här

Kävlingeånprojektets tillkomst och historia som Lars Jacobsson minns det