Projekt Fokus Vombsjön

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.
Runt Vombsjön har det genom tiderna funnits många olika intressen och marken kring sjön och sjön i sig självt används på flertalet olika sätt. I projekt Fokus Vombsjön har vi en arbetsgrupp med representanter från dem som befinner sig i sjön och dess avrinningsområde, bland annat de tre kommunerna, sportfisket, yrkesfisket, Länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd, Sydvatten, LRF samt den största markägaren. Vi möts och jobbar tillsammans för en friskare sjö och kan på så sätt använda allas kompetenser och erfarenheter.

Vårt gemensamma mål är en bättre hälsa för Vombsjön. Samarbetet vi har inom projektet är ett unikt och ovanligt exempel på hur man kan jobba med vattenförvaltning i en sjö. Forskning på en sjö tar generellt längre tid än fyra år (en vanlig ram för bidragsfinansierad forskning) och det är finansieringen från Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten som gör detta långsiktiga arbete som sträcker sig över fyra år möjligt. Det ger oss i arbetsgruppen ett längre agerandeutrymme vilket krävs för att kunna påverka en sjö i positiv riktning.

Arbetet inom Fokus Vombsjön är indelat i flertalet olika aktiviteter identifierade av projektet och är som följer: Digitalisering, Status Vombsjön, Miljöövervakning, Fiskförvaltning, Intern fosforbelastning, Extern fosforbelastning samt Kommunikation. Utsikterna att förbättra Vombsjöns hälsa ser bra ut då vi nu i och med projektet har möjlighet att följa upp, utveckla och förbättra alla de behov och utmaningar med sjön som vi har identifierat.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som pågår i projektet? Skicka då ett mejl till christian.magyaralsterberg@lund.se så får du ett mejl när ny information har lagts ut på denna sida.

Ytterligare information om projektet: 
Hemsida
Projektbeskrivning

Dvärgag återfunnen vid Vombsjön! Visste du att Vombsjön hyser flera rödlistade arter? En av dessa är dvärgag, Cyperus fuscus, som man länge trott varit försvunnen ur den svenska floran. 2013 hittades den vid Vombsjöns stränder och har noterats flera gånger sedan dess. Foto: Per Nyström

Syfte och mål

 • Arbeta mot att nå kvalitetskravet god ekologisk status enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
 • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
  • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden

  Arbetsområden

  1. Digitalisering: Tillgängliggörande av befintliga rapporter och data 
  2. Status Vombsjön: Hur mår Vombsjön idag?
  3. Miljöövervakning: Genomförande, kartläggning och framtagande av förslag
  4. Fiskförvaltning: Framtagande av fisk- och fiskeriförvaltningsplan
  5. Intern fosforbelastning: Utredning av mekanismer samt utvärdering av åtgärder 
  6. Extern fosforbelastning: Åtgärder för att minska fosforbelastning från land
  7. Kommunikation: Mötesverksamhet och utåtriktat arbete

  kontaktuppgifter

  Projektledare
  Christian Alsterberg
  christian.alsterberg@sydvatten.se 
  010-515 11 38


  Biträdande projektledare
  Therese Parodi
  therese.parodi@lund.se
  046-359 47 63