Projekt Fokus Vombsjön

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.
Runt Vombsjön har det genom tiderna funnits många olika intressen och marken kring sjön och sjön i sig självt används på flertalet olika sätt. I projekt Fokus Vombsjön har vi en arbetsgrupp med representanter från dem som befinner sig i sjön och dess avrinningsområde, bland annat de tre kommunerna, sportfisket, yrkesfisket, Länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd, Sydvatten, LRF samt den största markägaren. Vi möts och jobbar tillsammans för en friskare sjö och kan på så sätt använda allas kompetenser och erfarenheter.

Vårt gemensamma mål är en bättre hälsa för Vombsjön. Samarbetet vi har inom projektet är ett unikt och ovanligt exempel på hur man kan jobba med vattenförvaltning i en sjö. Forskning på en sjö tar generellt längre tid än fyra år (en vanlig ram för bidragsfinansierad forskning) och det är finansieringen från Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten som gör detta långsiktiga arbete som sträcker sig över fyra år möjligt. Det ger oss i arbetsgruppen ett längre agerandeutrymme vilket krävs för att kunna påverka en sjö i positiv riktning.

Arbetet inom Fokus Vombsjön är indelat i flertalet olika aktiviteter identifierade av projektet och är som följer: Digitalisering, Status Vombsjön, Miljöövervakning, Fiskförvaltning, Intern fosforbelastning, Extern fosforbelastning samt Kommunikation. Utsikterna att förbättra Vombsjöns hälsa ser bra ut då vi nu i och med projektet har möjlighet att följa upp, utveckla och förbättra alla de behov och utmaningar med sjön som vi har identifierat.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som pågår i projektet? Skicka då ett mejl till christian.magyaralsterberg@lund.se så får du ett mejl när ny information har lagts ut på denna sida.

Ytterligare information om projektet: 
Hemsida
Projektbeskrivning

Dvärgag återfunnen vid Vombsjön! Visste du att Vombsjön hyser flera rödlistade arter? En av dessa är dvärgag, Cyperus fuscus, som man länge trott varit försvunnen ur den svenska floran. 2013 hittades den vid Vombsjöns stränder och har noterats flera gånger sedan dess. Foto: Per Nyström

Syfte och mål

 • Arbeta mot att nå kvalitetskravet god ekologisk status enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
 • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
  • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden

  Arbetsområden

  1. Digitalisering: Tillgängliggörande av befintliga rapporter och data 
  2. Status Vombsjön: Hur mår Vombsjön idag?
  3. Miljöövervakning: Genomförande, kartläggning och framtagande av förslag
  4. Fiskförvaltning: Framtagande av fisk- och fiskeriförvaltningsplan
  5. Intern fosforbelastning: Utredning av mekanismer samt utvärdering av åtgärder 
  6. Extern fosforbelastning: Åtgärder för att minska fosforbelastning från land
  7. Kommunikation: Mötesverksamhet och utåtriktat arbete

  Vad händer nu?

  Aktivitet 1. Projektet har samlat ihop pappersrapporter och scannat dem och upprättar nu ett arkiv som kommer vara öppet för alla. Materialet kommer från flertalet arkiv, bland annat från Lunds universitet samt arkivet på Vombverket. Genom att tillgängliggöra dessa rapporter och studier kan man stimulera till ytterligare forskning då denna ofta baseras på tidigare insamlad data och underlag. Nya vinklar, områden, djupdykningar och utvecklade studier kan vara av intresse både för forskare, konsulter och medborgare. Aktiviteten planeras vara färdig hösten 2021.

  Aktivitet 2. I denna aktivitet samarbetar Fokus Vombsjön just nu med Lunds universitet i projektet ”Hur påverkar extremväder algblomningar?”. I projektet ingår bland annat att frivilliga medborgare under 2020 dagligen tog vattenprover under sommaren för att se vilka alger som finns samt uppskatta mängden hälsovådliga cyanobakterier. Detta medborgarprojekt är även planerat att genomföras sommaren 2021. Tabell
  I denna aktivitet ingår även en konkretisering av EUs vattendirektiv med specifikt fokus på Vombsjön. Vad menas t.ex. med ”god ekologisk status” när det gäller just Vombsjön och vad behöver vi göra för att nå god ekologisk status? Att konkretisera detta för en specifik sjö är ett unikt arbete som efterfrågats av bl.a. Länsstyrelsen. Det är ett mycket komplicerat arbete med otaliga parametrar som påverkar varandra och det är troligen därför ingen i Sverige tidigare gjort detta. Denna konkretisering beräknas vara klar under hösten 2021. 

  Aktivitet 3. Projekt Fokus Vombsjön har nu kartlagt miljöövervakningen för Vombsjön och jämfört den med andra sjöar. Kartläggningen visade av miljöövervakningen i sjön är underdimensionerad. Förslag på hur man kan förbättra miljöövervakningen för sjön tagits fram vilka nu genomföras i Kävlingeåns vattenråd recipientkontrollprogram. Efter kartläggning och framtagande kommer en uppföljning och utvärdering av miljöövervakningen att ske.

  Aktivitet 4. Projekt Fokus Vombsjön har nu kartlagt kunskapsläget om fiskbeståndet i Vombsjön. Då denna var information var undermålig för inrättandet av en fisk- och fiskeriförvaltningsplan genomförde projektet under hösten 2020 två stycken provfisken med nät och not, vilka senare kompletterades eDNA analys. Ett elfiske kommer genomföras i tillrinnande vatten och strandnära miljöer under våren 2021. Förvaltningsplanen syftar till att förvalta fiskbeståndet i sjön och bidrar därmed till ett friskt ekosystem och en bra vattenkvalitet.

  Aktivitet 5. Intern fosforbelastning eller intern övergödning handlar om att fosfor frigörs från bottensedimentet. Fosfor finns lagrat i bottenslammet p.g.a. tidigare utsläpp och släpps från bottensedimentet när det är syrefritt i vattnet närmast botten. För att kunna se och kartlägga den interna fosforbelastningen i Vombsjön samarbetar projekt Fokus Vombsjön med Länsstyrelsen och SLU i ett projekt som heter RichWaters. Vi har tagit prover i Vombsjön under 2019 och 2020 för att, tillsammans med flera andra sjöar, samla in data som ska ge den information som behövs för att skapa en modell som ska påvisa risken för intern övergödning i svenska sjöar. Projektet kommer att redovisas under 2021 och 2022. Projekt Fokus Vombsjön tittar även på förslag på möjliga åtgärder för att motverka intern övergödning i Vombsjön. Samt, projektet håller på att analyserat historisk data från Sydvatten om sjöns vatten för att på så sätt få reda på när risk för intern övergödning föreligger. Arbetet med detta pågår och vi hoppas kunna visa resultat och förslag på åtgärder under 2021.

  Aktivitet 6. Extern fosforbelastning eller extern övergödning innebär att belastningen kommer från land. För att skapa förutsättningar för att minska tillförseln av näringsämnen från land deltar projekt Fokus Vombsjön i vattendialoger som Kävlingeåns vattenråd organiserar. Exempel på dessa dialoger är Borstbäckens- och Torvsbäckens vattendialog, där markägare och jordbrukare bjöds in för att diskutera och samtala om hur deras bruk av jorden påverkar vattenkvaliteten i Vombsjön. Kävlingeåns vattenråd har precis avslutat en vattendialog vid Vanstadsbäcken där man planerar genomföra ett flertal vattenvårdande åtgärder.

  Aktivitet 7. Kommunikationsarbetet inom Fokus Vombsjön är i form av informationsmöten, temadagar samt presentera vårt arbete vid förfrågan.

  kontaktuppgifter

  Christian Alsterberg, samordnare Kävlingeåns vattenråd, biträdande projektledare Fokus Vombsjön: 

  christian.alsterberg@sydvatten.se