Pågående projekt

Lunds kommun

Södra Sandby 67:2

Dammarna ska förbättra vattenkvalitén nedströms Södra Sandby och öka den biologiska mångfalden med alla vattenälskande arter som trivs i den nya miljön. Dammarna är tillsammans 4,5 hektar stora och är placerad söder om Öståkravägen. En utsiktsbrygga, håvningsstrand, grillplats och gångstig runt dammarna gör att allmänheten kan njuta av den tätortsnära vattenmiljön. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt

Eslövs kommun

Ny fiskväg i Bråån

Ekologigruppen har sommaren 2023 på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd anlagt ytterligare en fiskväg i Kävlingeåns biflöde Bråån. Ett 50 meter långt omlöp har anlagts förbi dämmet och upp till flöden på 750 l/s rinner allt vatten i omlöpet. Högre flöden bräddar över dämmet. 

Nu är det fria vandringsvägar hela vägen från mynningen upp till källflödena vid Ormastorp. Endast ett partiellt hinder i Ellinge återstå, men flertalet fiskar kan ta sig förbi även där.

Åtgärden kommer att gynna både fiskfaunan och även den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan som finns i ån.

Fiskvägen kostade 500 000 kr och har bekostats av Kävlingeåns vattenråd, med stöd av LONA-medel.

 

Ry 4:1, Öster

En fosfordamm har anlagts för att förbättra vattenkvaliteten i Vombsjön och Öresund. Vatten leds in som ett delflöde från Borstbäcken och förs genom dammen och tillbaka till bäcken längre nedströms.

Harlösabäcken

Kävlingeåns Vattenråd har utfört vattendragsrestaurering med fiskevårdande åtgärder i Harlösabäcken. Syftet är underlätta för all fisk att röra sig fritt i bäcken och förbättra livsmiljön för strömvattenlevande fisk (biotopvård). Två dämmen i bäcken tas bort och ersätts med porlande strömsträckor.
Initiativtagare är Kävlingeåns Vattenråd och Eslövs kommun. Projektet finansieras av Kävlingeåns vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen Skåne som beviljat fiskevårdsmedel för åtgärderna nere vid kyrkan.

Ekologgruppen i Landskrona har på uppdrag av Vattenrådet utformat åtgärderna och övervakar anläggningsarbetet.

Hammarlunda
Vattenrådet har anlagt en ca 3 ha stor våtmark vid Hammarlunda 7:1 på ett område som årligen översvämmas av Kävlingeån. Vatten pumpas in till våtmarken med hjälp av en vinddriven pump. Syftet med våtmarken är näringsretention samt bidra med en högre biologisk mångfald. Projektet finansieras av Kävlingeåns vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen Skåne som beviljat stöd från EU:s Landsbygdsprogram.

Lomma kommun

Holländarehusen, Löddesnäs, Bjärred
Kävlingeåns vattenråd har restaurerat de gamla dammarna vid Kävlingeåns mynning och anlagt en ny våtmark. Syftet är att minska närsaltsbelastningen och öka den biologiska mångfalden med fokus på åns unika stam av storvuxen gädda. Den östra våtmarken är utformad för att gynna gäddlek och kommer bara att vara vattenfylld under årets första halva, resten av året är den en vanlig betesmark.
Initiativtagare är Kävlingeåns Vattenråd och Lomma kommun. Projektet finansieras av Kävlingeåns vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen Skåne som beviljat stöd från EU:s Landsbygdsprogram.Ekologgruppen i Landskrona har på uppdrag av Vattenrådet utformat våtmarken och övervakar

Sjöbo kommun

Björka översilningssystem
Översilningssystemet vid Björka anlades på slutet av 1880-talet och omfattade då ca 230 ha. Syftet med översilningen var att öka höproduktionen. Översilningen pågick till början av 1950-talet.2009 påbörjades, inom Kävlingeåprojektet, planeringen för att restaurera delar av det gamla översilningsområdet vid Björka. När Kävlingeåprojektet avslutades 2012 drevs projektet vidare av Kävlingeåns vattenråd.Det restaurerade översilningsområdet berör totalt ca 60 ha, utöver restaureringen av den gamla bevattningskanalen har även tjugo smådammar nyskapats eller utvidgats i området. Restaureringen har främst syftat till att minska transporten av näringsämnen till Vombsjön samt till att gynna den biologiska mångfalden med extra fokus på strandpaddan. Genom restaureringen återskapas också ett stycke unik kulturhistoria. Projektet är ett samarbete mellan berörda markägare, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun och Länsstyrelsen. Ekologgruppen i Landskrona AB har projekterat restaureringen som för tillfället är ett av de till ytan största enskilda vattenvårdsprojekten i Skåne. Översilningssystemet invigdes i maj 2015, därefter har en del justeringar av systemet genomförts. Anläggningen är i stort sett i full drift sedan våren 2017.

Vattendialog Torpsbäcken
Torpsbäcken är ett mindre vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde vars ekologiska status är dålig, framför allt på grund av övergödning. Torpsbäckens vatten rinner ut i Vombsjön som är en viktig råvattentäkt till bl.a. Malmö stad. Vattenkvaliteten i Vombsjön är också dålig och sjön har återkommande problem med algblomning och bildning av algtoxiner samt höga halter av bekämpningsmedel. Miljöproblemen och det faktum att sjön är en råvattentäkt gör att behovet av åtgärder i avrinningsområdet är stort.
Projektet ”Vattendialog Torpsbäcken” har skett i nära samarbete med markägare och lantbrukare i Torpsbäckens avrinningsområde. Syftet var att öka förståelsen mellan olika intressen i området och att få igång ett samarbete för att på frivillig väg kunna genomföra åtgärder för att förbättra statusen på vattnet både i Torpsbäcken och i Vombsjön. Lantbrukarna i Torpsbäckens avrinningsområde erhöll 2014 Sjöbo kommuns miljöstipendium för sitt engagemang och intresse för projektet.

Åtgärdsarbetet resulterade i nio fosfordammar,400 m tvåstegsdike, 60 m infiltrationsdike, ett kalkfilterdike, strukturkalkning av 60 ha åkermark samt anläggning av en reglerad dränering.Åtgärderna finansierades av Havs- och Vattenmyndigheten.Ytterligare information finns i projektets slutrapport.