Vattenkontroller

 

Recipientkontrollen i Kävlingeån drivs sedan 2014 av Kävlingeåns vattenråd. Dessförinnan administrerades kontrollverksamheten av Kävlingeåns vattenvårdsförbund. Förbundet startade 1958 och var därmed ett av Sveriges första vattenvårdsförbund.

 

Undersökningsprogrammet omfattar vattenkemi, hydrologiska mätningar och bottenfauna. Det vattenkemiska basprogrammet omfattar 13 provpunkter i Kävlingeån och dess tillflöden. Provtagning sker 6 eller 12 gånger per år och ger underlag för tillståndsbedömningar avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighetsstatus.  En av provpunkterna tas 52 gånger/år och ger underlag för beräkning av transporter till havet av kväve, fosfor och suspenderat material.

 

Vart tredje år görs undersökningar av bottenfaunan (vattenlevande bottendjur) på 5 lokaler i huvudfåran och dess biflöden.