Organisation, ekonomi och tidplan

Genomförandet av Vattenvårdsprogram Kävlingeån sker inom ramen för Kävlingeåns vattenråd.

Vattenvårdsprogram Kävlingeån har till uppgift av samordna vattenrådets vattenvårdsarbete. Besluten och ansvar för arbetsinriktning och ekonomi för Vattenvårdsprogram Kävlingeån innehas av vattenrådets styrelse. Styrelsens möten förbereds av beredningsgruppen för Kävlingeåns vattenråd. Styrelsen och beredningsgruppen sammanträder normalt fyra gånger per år.

Genomförandet av vattenvårdsprogrammet förutsätter att huvuddelen av kostnaderna finansieras med externa, huvudsakligen statliga, medel. Den externa finansieringen beräknas täcka minst 60 % av de totala kostnaderna. Medverkande kommuner står för en finansiell bas på cirka 3,5 miljoner kronor per år, vilket utgör cirka 50 % av de kommunala årsanslagen i det avslutade Kävlingeåprojektet. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna baseras på areal inom avrinningsområdet, befolkningstäthet (skatteunderlag) och kommunens läge i avrinningsområdet.

Vattenvårdsprogrammet omfattar tidsperioden 2012-2021 och är indelat i tre etapper, etapp 1 (2012-2015), etapp 2 (2016-2018) och etapp 3 (2019-2021). Etappindelningen är synkroniserad med vattenförvaltningens 6-åriga cykler. För att programmet ska kunna drivas med ekonomisk stabilitet och långsiktighet regleras de kommunala åtagandena i ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar de sju kommuner som ställt sig positiva till ett fortsatt kommunalt samarbete kring vattenvården i Kävlingeåns avrinningsområde: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, och Sjöbo.

KVR – Antagen delegations- och arbetsordning
KVR – Bilaga 1 Arbetsgång Vattenförvaltning
KVR – Bilaga 2 Arbetsgång Recipientkontroll
KVR – Bilaga 3 VVP s1
KVR – Bilaga 3 VVP s2
KVR – Bilaga 3 VVP s3
KVR – Bilaga 4 attest och faktura
Ny Underbilaga 1 KVR – Delegations- och arbetsordning
Avtal Flödesdämpandeåtgärder 2021-06-08
Avtalsmall för dammar och våtmarker 2021-09-20
Bilaga 3
Avtalsmall för bevattningsdammar 2021-09-20
Bilaga 3