Kävlingeåns VattenAtlas sammanställer all tillgänglig kartinformation relaterat till vatten. Här finns aktuell data från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, m.fl. tillsammans med kommunernas egen data. Verktyget ska förbättra vattenförvaltningen genom att underlätta planering över kommungränser. Kävlingeån är först med denna samlade information i en öppen karta. 

Framtagandet av Kävlingeåns VattenAtlas har finansierats av avrinningsområdets kommuner, Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), Kävlingeåns vattenråd och Region Skånes Miljövårdsfond.

VattenAtlas