Här hittar du Kävlingeåns vattenvårdsprogram

2024
Slutrapport LONA Vattenvård Kävlingeån 2018-2024

2022

Slutrapport Gestaltningsprogram, Rekreation vid temporära våtmarker, Veberöd, Vildmarkitekterna

2021

Biologiska inventeringar i Skogsmöllebäcken och Kvarndammen

2020

Workshop – Lokalt åtgärdsarbete Vombsjön

2019

Reduktionsfiske i Sövdesjön-2018-2019

Vattenvårdsåtgärder Kävlingeån – slutrapport LOVA-projekt

2017

Från vattendialog till åtgärder – Torpsbäcken ett lyckat exempel

Förstudie till reduktionsfiske i Sövdesjön

Kartering av riskområden för fosfortransport från jordbruksmark, Borstbäckens avrinningsområde

Restaurering av Vassen – tekniska och miljömässiga förursättningar för att minska fosforläckaget och återföra fosfor till kretsloppet för en förbättrad ekologisk status

Projekt Brandstad – uppföljning av fosfordamm

Miljöanpassning av vandringshinder i Kävlingeån

Slutredovisning för Vattendialog Borstbäcken

Utredning av markersättning vid genomförande av vattenvårdsprojekt

Faktasammanställning Vombsjön

2016

Vattendialog Torpsbäcken – Åtgärder för bättre vattenkvalitet

Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp I, 2012-2015: Slutrapport

Höga och låga vattenflöden i vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde

Restaurering av översilningsvåtmarken på

Veberöds ljung

2015

Gäddvåtmarker utmed Kävlingeån

Sularpsbäcken: avfasning av dikesslänter

Projekt Hjularöd – Uppföljning av vattenkemi

2014

Urval av åtgärdsområden – Underlag för arbete inom Kävlingeåns vattenvårdsprogram

2012

Överenskommelse mellan Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåprojektet

2011

Samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram

Vattenvårdsprogram Kävlingeån-Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 2012-2021

Vattenvårdsprogram Kävlingeån-Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 2012-2021, bilagor