Kävlingeåns vattenråd

Syftet med vattenrådet är att samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll i en organisation. Vattenrådet ska också svara upp mot de lokala behov som finns inom den svenska vattenförvaltningen och i detta kunna fungera som samråds- och remissorgan gentemot vattenmyndigheten.

Ändamål

Vattenrådets ändamål är att för både yt- och grundvatten:
 • skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna,
 • utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor,
 • verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet,
 • övervaka vården och utnyttjandet av Kävlingeån med hänsyn till kommunernas, industrins, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen,
 • initiera erfoderliga planerings- och åtgärdsinsatser för ån och vid behov administrera sådan verksamhet samt
 • vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön.

Arbetsuppgifter

Vattenrådets arbetsuppgifter omfattar:

 • att vara samrådsorgan gentemot Vattenmyndigheten,
 • att vara remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter,
 • att bistå vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner,
 • att bidra i kommuners och andra myndiheters arbete med vattenfrågor,
 • att initiera, samordna och genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastningen på och främjar kvaliteten i vattenmiljöerna,
 • att utföra kontinuerlig kontroll av Kävlingeåns tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport samt annan miljöövervakning vid behov,
 • att informera och och bistå med rådgivningar i vattenfrågor,
 • att initiera eller vidta de utredningar som erfordras som underlag för att lösa ovannämnda uppgifter.

Verksamhetsområde

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Kävlingeåns avrinningsområde inklusive Krankesjön, Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön.  Dessutom inkluderas Marbäckens och Hofterupsbäckens avrinningsområden som ligger mellan Kävlingeåns  avrinnings-område i söder och Saxån-Braåns avrinningsområde i norr.

Medlemmar

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommun

Kävlinge kommun

https://lomma.se/

Lunds kommun

Sjöbo kommun

Tomelilla kommun

Representanter för areella näringar/markägare

Dikningsföretagen i Kävlingeån

Företag/industrier

Sydvatten

Ideella naturvården

Fiskevården

Kontakta vattenrådet

Har du frågor eller vill ha mer information om Vattenrådets verksamhet är du välkommen att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till Vattenrådet hittar du här.