Allmänt om Kävlingeån

Kävlingeåns avrinningsområde ligger centralt beläget i södra Skåne och upptar en yta av totalt 1200 km2. Större sjöar är Vombsjön, Krankesjön, Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. Större biflöden är Bråån i norr, Klingavälsån i söder och Björkaån i öster. Den senare byter namn uppströms och övergår i Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån och Sniberupsbäcken. Kävlingeåns nedre lopp, mellan Löddeköpinge och havet, kallas Lödde å.

 

Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Intensivt odlade delar finner man utmed huvudfåran mellan Vombsjön och havet, utmed Bråån i norr samt runt Vollsjöån i öster. Mer extensivt brukade marker och skog finns framförallt i områdets södra del, vid Romeleåsens nordsluttning och i sjölandskapet mellan Ellestadssjön och Krankesjön. Även avrinningsområdets nordöstra delar, som ansluter till Linderödsåsen, är präglat av skog och betesmark.

 

Avrinningsområdet har cirka 67 000 invånare, av vilka 75 % bor i områdets tätorter. Större tätorter är Eslöv, Kävlinge, Sjöbo, Södra

Kävlingeån i korthet

Arealer-
Kävlingeåns avrinningsområdet1204km²
Åkermark78%
Skog16%
Tätorter0,6%
Övrig mark3,6%
Sjöyta2%
Befolkning-
Totalt67 000
Därav i tätort50 250
Klimat, hydrologi-
Årsmedeltemperatur (1961-1990), Lund7,9°C
Årsmedelnederbörd (1961-1990), Lund666 mm
Årsmedelavrinning8-12 l/s km²
Medelvattenföring (1976-1990)11,3 m³/s
Näringsämneskoncentrationer-
Huvudfåran Högsmölla, medelhalter 1988-2010-
Kväve3,6 mg/l
Fosfor0,06 mg/l
Ämnestransporter-
Huvudfåran ,medeltransport, 1988-2010-
Kväve1900 ton/år
Fosfor29 ton/år
Arealförluster-
Huvudfåran, medeltransport, 1988-2010-
Kväve11 kg/ha år
Fosfor0,16 kg/ha år