"Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras"

Vattenförvaltningen

”Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras”.

Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Sedan många år har ett viktigt vattenvårdande arbete bedrivits i Sverige med flera parter inblandade. Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, ramdirektivet för vatten, för att bevara och förbättra vattenmiljön i Europas grund- och ytvatten. Ramdirektivet för vatten har sin grund i en insikt om att vi gemensamt måste vårda våra vattenresurser för en framtida hållbar vattenanvändning.

Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status innebär dels god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom god vattenkemisk status även god kvantitativ status till 2015, det vill säga. Detta innebär att arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.

Ramdirektivet för vatten betonar även att vatten är gränslöst och att vi måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa gränser för att kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten

 

Vattenförvaltningen i Kävlingeån

Vattenförvaltningens statusklassning, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Kävlingeån hittar du på länkarna nedan. 

Vattenkartan – på Vattenkartan kan du hitta information om statusklassning, miljökvalitetsnormer och mijlöproblem i avrinningsområdet. Sök på Kävlingeån så kommer de olika klassade vattenförekomsterna upp eller via kartan för att få en helhetsvy över avrinningsområdet.

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön – här kan du få information om förvaltningsplan och åtgärdsprogram samt hitta nyheter om pågående arbete inom sexårscykeln 2009-2015.