Näringsämnen

Kväve

Kväve är ett viktigt näringsämne för levande organismer. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) i våra hav. Luftföroreningar från trafik och industrier innehåller kväveoxider som fastnar i skogens träd, och förs med nederbörden ner i marken. Kväve tillförs sjöar och vattendrag genom nedfall av luft- föroreningar, genom läckage från jordbruksmark och skogsbruksmark samt genom utsläpp av avloppsvatten.

 

Årsmedelhalten i Kävlingeåns huvudfåra varierar mellan 3200-8500 µg/l med ett medelvärde på 4700 µg/l för åren 1988-2011.

En trend mot minskande halter kan ses på flera provpunkter. Av biflödena är Bråån det mest belastade vattendraget och årsmedelhalten varierar mellan 4700-13700 µg/l. En av orsakerna till den höga belastningen av näringsämnen är att reningsverket i Eslöv har Bråån som recipient.

 

 

Årligen transporteras ca 1900 ton kväve (medelvärde 1988-2011) till Öresund från Kävlingeån.

Fosfor

Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet för växter i sötvatten, och alltför stor tillförsel kan medföra alggrumliga sjöar och ökad igenväxningstakt i sjöar och vattendrag.

 

Årsmedelhalterna av fosfor i Kävlingeåns huvudfåra varierar mellan 60-140 µg/l. Precis som i många andra vattendrag i södra Sverige finns en tendens till minskande fosforhalter även i Kävlingeån och den minskande trenden är tydligare än för kväve.

 

Fosfortransporten till Öresund är ca 30 ton/år (medelvärde för perioden 1988-2011).

Transporter till Öresund

I diagrammen nedan redovisas tranporterna av kväve och fosfor till Öresund under perioden 1990-2009. Ytterligare information om näringsämneshalter och andra vattenkemiska provtagningar hittar du här