Vattenvårdsprogrammet

Åtgärdsarbete

Kommunerna inom Kävlingeåns avrinningsområde har genom Kävlingeåprojektet samarbetat kring vattenvårdande åtgärder, främst anläggning av dammar och våtmarker, sedan 1995. Arbetet har bl.a. resulterat i 360 ha dammar och våtmarker, goda resultat för den biologiska mångfalden samt erfarenhet av och kunskap kring våtmarkssamarbete.Under 2011 har Eslöv, Lund, Hörby, Höör, Sjöbo, Kävlinge och Lomma tecknat ett samarbetsavtal om fortsatt åtgärdsarbete.Förslagen till övergripande målsättningar för åtgärdsarbetet kan sammanfattas enligt följande:
• god ekologisk och kemisk status i Kävlingeåns vattenförekomster
• minskande halter av övergödande och förorenande ämnen i områdets vattendrag, sjöar och grundvatten, samt minskad uttransport av näringsämnen till Öresund
• ökad biologisk mångfald med anknytning till vatten i avrinningsområdet
• ökad areal av vattennära rekreationsområden, främst i anslutning till tätorterna
• hantera frågor om översvämningsproblematik och flödesreglering

Mångfald av åtgärdsarbete

För att uppnå målen redovisas en lång rad olika åtgärder, där flera är sådana att de bidrar till att uppnå flera av målsättningarna. En viktig åtgärd är fortsatt anläggning av dammar och våtmarker. Andra åtgärder som föreslås är behovsanpassade skyddszonerreglerad dränering och restaurering av vattendragsmiljöer. Särskilda anpassningar av åtgärderna görs för att matcha behov för vattenrening, biologisk mångfald, flödesreglering och rekreation.
Du kan läsa mer om de olika åtgärderna som planeras inom vattenvårdsprogrammet här.

Ökat samarbete

Inför det framtida arbetet föreslås en ökad satsning på att samordna olika intressen och aktörer som verkar inom vattenvårdsområdet. I denna arbetsform ingår också att sprida engagemang kring vattenvården. För att försöka samla och öka sådant engagemang föreslås att arbetet så långt möjligt bedrivs som ett intensifierat arbete med åtgärder inom mindre geografiska delområden. I sådana geografiska delområden är ambitionen att driva ett brett vattenvårdsarbete. Detta kan omfatta t ex fiskevårdsåtgärder, vandringsleder utmed vattendrag, miljörådgivning till lantbrukare och arbete med våtmarker och dammar.

Målet är att initiera åtgärder i 5-6 geografiska delområden per år med start hösten 2012 samt att 2021 ha genomfört åtgärder i minst 30 sådana områden.Inom ramen för vattenvårdsprogrammet ska uppföljning av vattenvårdsåtgärdernas miljöeffekter kunna bedrivas. Även utredningar som behövs som stöd och underlag för ett effektivt arbete ska kunna tas fram. För att ambitionen om ökad samverkan kring vattenvården ska fungera föreslås även ett aktivt arbete med informationsfrågor.
Intresserad av åtgärder?
Är du intresserad eller vill veta mer om att anlägga damm eller våtmark, vattendragsrestaurering, behovsanpassade skyddszoner eller reglerad dränering skall du kontakta vattenrådets kansli 046-355000 (vxl)